hier zitten we!
 

Eindejaarstips lonen

Nu het einde van kalenderjaar 2019 nadert, willen we graag een aantal fiscale eindejaarstips 2019 met je delen. Met deze tips kun je goed voorbereid het nieuwe jaar in en kom je niet voor verrassingen te staan.

Houd rekening met de wijzigingen in het ontslagrecht

Per 1 januari 2020 wijzigt het ontslagrecht met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans. Een belangrijke versoepeling betreft de introductie van een cumulatiegrond. Als er meerdere ontslagredenen zijn, die ieder op zichzelf gezien te zwak zijn om tot ontslag over te gaan, kan de rechter de afweging maken of ontslag op basis van de cumulatiegrond gerechtvaardigd is. Nu is ontslag alleen mogelijk als er sprake is van een goed onderbouwde ontslaggrond. Tegenover deze versoepeling staat echter een hogere transitievergoeding (maximaal 50% hoger) voor de werknemer die op basis van de cumulatiegrond wordt ontslagen. 

Andere belangrijke wijzigingen hebben betrekking op de berekening van de transitievergoeding:

 • Ook transitievergoeding bij kort dienstverband: nu moet een werknemer eerst twee jaar in dienst zijn geweest om aanspraak te maken op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 geldt de transitievergoeding vanaf dag één en zal de standaard ontslagvergoeding een derde van het maandsalaris bedragen, voor elk jaar dienstverband.
 • Lagere transitievergoeding bij lang dienstverband: nu geldt bij een lang dienstverband een hogere transitievergoeding (half maandsalaris per jaar) voor de jaren dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Die hogere transitievergoeding komt te vervallen: per jaar geldt een transitievergoeding van een derde maandsalaris, ongeacht de duur van het dienstverband.
 • De overgangsregeling voor oudere werknemers komt te vervallen: nu geldt nog een overgangsregeling waarbij oudere werknemers aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding van een maandsalaris per jaar voor de jaren waarin zij ouder dan 50 jaar waren bij een dienstverband van meer dan tien jaar, tenzij er sprake was van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). Door het vervallen van deze overgangsregeling wordt voor de werkgever ontslag van een oudere werknemer na 1 januari 2020 veelal goedkoper.

Nieuwe WW-Premie

De huidige premiedifferentiatie WW op basis van sector wordt op grond van de zogenaamde Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 vervangen door premiedifferentiatie op basis van de aard van de arbeidsovereenkomst. Kort gezegd houdt de premiedifferentiatie in dat voor werknemers met een contract van onbepaalde tijd (met een eenduidig vastgelegde arbeidsomvang) een lagere premie geldt dan voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Voor iedereen die geen contract voor onbepaalde tijd heeft (zoals flexcontracten, tijdelijke contracten en 0-urencontracten) geldt de hoge WW premie. Het verschil tussen de hoge en lage premie bedraagt 5 procentpunt! 

Is ten onrechte de lage premie toegepast, dan kan deze met terugwerkende kracht worden herzien. De hoge WW premie geldt niet voor een werknemer met een leerwerkovereenkomst op grond van de BBL en ook niet voor een werknemer die bij aanvang van het aangifte tijdvak jonger is dan 21 jaar en in dat aangiftetijdvak maximaal 48 verloonde uren (4 weken aangifte) c.q. 52 verloonde uren heeft (maandaangifte).

Ruimere Ketenregeling vanaf 1 januari 2020

Momenteel geldt dat er drie bepaalde tijd contracten in twee jaar tijd gegeven mogen worden. Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de ketenregeling. De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt vanaf dan namelijk verruimd naar drie jaar. Het maximum aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft drie. Er is geen overgangsrecht van toepassing, wat betekent dat de maatregelen direct ingaan op 1 januari 2020. Een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 geldt dus voor een ketenbepaling van drie jaar, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Vanaf 2020 moet je oproepkrachten na één jaar een contract met vaste uren aanbieden. Vanaf 2020 moet je de oproepkracht, als de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd, steeds een contract aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Dit contractaanbod moet ten minste het aantal uren omvatten dat de werknemer het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt.

Let op!

Het initiatief ligt bij jou! Stel dat je op 1 januari oproepkrachten in dienst hebt die langer dan 12 maanden gewerkt hebben, onderneem dan actie. Voor deze oproepkrachten geldt dat je vóór 1 februari 2020 een aanbod moet hebben gedaan. Wanneer je dat niet doet, heeft de oproepkracht zolang je het aanbod niet doet, recht op uitbetaling van het loon gebaseerd op de vaste arbeidsomvang.

Check datum pensionering

Als je oudere werknemers in dienst hebt, moet je rekening houden met de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd. Op basis van het in de zomer gesloten pensioenakkoord blijft de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 66 jaar en vier maanden.

Ken werknemers nog in 2019 een bonus toe

Als je aan het einde van 2019 nog vrije ruimte over hebt én je overweegt om één of meer werknemers een bonus te geven, kun je deze bonus in de vrije ruimte laten vallen. Daarbij gelden wel als voorwaarden dat je de bonus nog in 2019 uitbetaalt en dat de bonus voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is.

Tip

Het ministerie van Financiën keurt vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen (waaronder ook bonussen!) van maximaal €2.400,- per werknemer per jaar in ieder geval goed.

Houd je personeelsfeest op de zaak

Een personeelsfeest kan onder de werkkostenregeling onbelast blijven als je de borrel op de werkplek organiseert. Zowel de drankjes en hapjes die de werknemers consumeren, als de kosten van bijvoorbeeld entertainment vallen onder deze faciliteit. Kies je voor een externe locatie, dan zijn een personeelsfeestje én de consumpties eindheffingsloon en wel tegen de factuurwaarde. Je kunt hier eventueel de vrije ruimte voor gebruiken, maar dan leg je wel beslag op deze ruimte.

Tip

De verstrekte consumpties zijn ook onbelast voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren én voor werknemers van andere werkgevers met wie u de concernregeling toepast.

Wil je nog in 2019 een personeelsfeest organiseren en zit je krap in de vrije ruimte? Houd er dan rekening mee dat maaltijden bij een personeelsfeest niet vrij te verstrekken zijn. Het normbedrag is in 2019 €3,35.

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?