hier zitten we!
 

Hof: VvE-reserves tellen bij berekening rechtsherstel box 3 als bank- en spaartegoeden

Op de website van Accountancy van morgen vonden wij dit artikel wat we graag delen.

 

Voor de berekening rechtsherstel box 3 moet bij VvE-reserves worden uitgegaan van het forfaitair rendement dat geldt voor bank- en spaartegoeden (0,12%) in plaats van overige bezittingen (5,38%), oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bij het bepalen van de leegwaarderatio moet daarnaast volgens het hof worden uitgegaan van de kale huurprijs.

 

Wat is de situatie?

Een echtpaar heeft verschillende woningen in bezit, zowel een eigen woning als enkele verhuurde woningen die in box 3 vallen. Met betrekking tot de eigen woning en twee andere woningen hebben ze ook een aandeel in Vve-reserves van in totaal € 10.807.

De fiscus en het echtpaar zijn gedurende het hoger beroep overeengekomen dat de aanslag IB/PVV 2018 dient te worden verminderd in overeenstemming met het Besluit rechtsherstel box 3. In hoger beroep is in geschil voor welke waarde de twee verhuurde woningen in aanmerking moeten worden genomen en of bij het aandeel in de Vve-reserves uitgegaan dient te worden van het forfaitair rendement dat geldt voor bank- en spaartegoeden (0,12%), dan wel overige bezittingen (5,38%).

 

In aanmerking te nemen rendement op aandeel in Vve-reserves

Met betrekking tot het in aanmerking te nemen rendement bij het verlenen van rechtsherstel bepleit het echtpaar dat het forfaitair rendement van 5,38% hoger is dan het werkelijk behaalde rendement en dat in zoverre onvoldoende rechtsherstel wordt geboden. Volgens het echtpaar hebben banksaldi van verenigingen van eigenaren eenzelfde rendement als spaargeld van particulieren, zodat met betrekking tot het aandeel in de Vve-reserves eveneens een forfaitair rendement van 0,12% in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van het rechtsherstel. Het in aanmerking genomen forfaitair rendement met betrekking tot de overige vermogensbestanddelen (5,38%) is tussen partijen niet in geschil.

 

In het licht van de – door de Inspecteur onvoldoende weersproken – stelling van het echtpaar dat het werkelijk rendement op het aandeel in de Vve-reserves lager is, is het Hof voor dit geval van oordeel dat onvoldoende rechtsherstel wordt geboden indien wordt uitgegaan van een forfaitair rendement op het aandeel in de Vve-reserves van 5,38%. Het Hof wijst in dit kader mede op het bepaalde in artikel 5:126, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek, waaruit volgt dat bijdragen aan dergelijke Vve-reserves, behoudens uitzonderingen, op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht moeten worden gedeponeerd. Aldus zal in het onderhavige geval voor de berekening van het rechtsherstel worden uitgegaan van een forfaitair rendement van 0,12% ter zake van het aandeel in de Vve-reserves.

 

Leegwaarderatio

Ten aanzien van de in aanmerking te nemen huurprijs is in het Besluit van 23 december 2009 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten en enkele andere besluiten het volgende opgenomen:

‘Ingevolge het derde lid van artikel 17a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wordt de jaarhuur vastgesteld door de contractuele maandhuur die geldt aan het begin van de verhuurperiode in het belastingjaar met twaalf te vermenigvuldigen. De contractuele huur – de voor het enkele gebruik van de woning verschuldigde huur – is de kale huur, dus exclusief servicekosten, stookkosten, energiekosten etc. Indien de huur niet per maand verschuldigd is, dient de maandhuur naar rato berekend te worden.(…)’

Uit die toelichting volgt dat bij het bepalen van de leegwaarderatio dient te worden uitgegaan van de kale huurprijs, spreekt het hof uit.

 

Vragen hierover of op zoek naar belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?