hier zitten we!
 

Alles over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen in een overzicht

Hoe zit het met wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, het opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en het vervallen en verjaren van vakantiedagen? Hieronder vind je de regels op een rij, gebaseerd op het nieuwsbericht van Salaris van morgen.

De werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. In een arbeidsovereenkomst, bedrijfsregeling of cao staat meestal op hoeveel vakantiedagen een werknemer recht heeft. Een onderneming of branche kan in principe zelf beslissen hoeveel vakantiedagen worden toegekend, maar het aantal vakantiedagen is wel aan een wettelijk minimum gebonden.

Wettelijke vakantiedagen

Het wettelijk minimum aan vakantiedagen bedraagt vier keer het aantal overeengekomen arbeidsuren per week. Een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft hierdoor recht op minimaal (4 x 40 uur) 160 vakantie-uren op jaarbasis. Vakantiedagen worden naar evenredigheid opgebouwd tijdens het jaar. Het saldo aan wettelijke vakantiedagen wordt dus niet ineens volledig toegekend aan het begin van het jaar. Daarnaast vervallen wettelijke vakantiedagen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Het is niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen uit te betalen tijdens het dienstverband. Dit mag alleen bij het eindigen van het dienstverband.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die het wettelijk minimum te boven gaan. Deze extra vakantiedagen kunnen worden overeengekomen in een cao, bedrijfsregeling of individuele arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels dan ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen. Zo geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen een verjaringstermijn van 5 jaar in plaats van de vervaltermijn van 6 maanden voor de wettelijke vakantiedagen.

Ook kan de werkgever bij schriftelijke overeenkomst bepalen dat ziektedagen aftrekbaar zijn van het saldo aan bovenwettelijke vakantiedagen, dan wel dat de werknemer geen bovenwettelijke vakantie-uren over de periode van arbeidsongeschiktheid kan opbouwen. De werkgever kan met de werknemer afspraken maken over het uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband.

Leeftijdsvakantiedagen

Het komt in de praktijk voor dat aan werknemers boven een bepaalde leeftijd extra vakantiedagen worden toegekend. Een wettelijke basis heeft dit verlof niet. Het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: Commissie Gelijke Behandeling) heeft al in 2006 geoordeeld dat dit alleen is toegestaan wanneer sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond en de leeftijdsdagen zijn ingebed in een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.

De werkgever moet dus goed kunnen onderbouwen welke werknemers voor extra vakantiedagen in aanmerking komen en waarom.

Vakantiedagen opnemen

Volgens de hoofdregel moet de werknemer de vakantiedagen opnemen door middel van een verzoek aan de werkgever. Als sprake is van een schriftelijk verzoek en de werkgever niet binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek reageert, wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn toegewezen.

Bij cao of schriftelijke overeenkomst zijn afwijkende afspraken te maken. Zo is bijvoorbeeld af te spreken dat een werknemer in elk geval vakantiedagen opneemt tijdens een vaste bedrijfssluiting.

Gewichtige reden

De werkgever kan een vakantieverzoek van de werknemer afwijzen als sprake is van een ‘gewichtige reden’. Dit houdt in dat toewijzing van het verzoek tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. De werknemer moet dan wel op een ander moment de gelegenheid krijgen om vakantiedagen op te nemen.

Als er gewichtige redenen zijn om de vakantie van de werknemer te wijzigen nadat er al toestemming is gegeven, is dit mogelijk, mits de werkgever eventuele schade die daarvan het gevolg is aan de werkgever vergoedt.

Vakantiedagen uitbetalen

In principe mogen alleen opgebouwde maar nog niet-genoten vakantiedagen aan het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. Het Europees Hof van Justitie heeft een aantal keer benadrukt dat het belangrijk is dat werknemers ook daadwerkelijk de kans krijgen om vakantie op te nemen.

Het verbod om vakantiedagen tijdens het dienstverband uit te betalen geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever kan deze vakantiedagen afkopen als partijen dit hebben afgesproken in een schriftelijke overeenkomst.

Als een werknemer bij het einde van het dienstverband nog openstaande wettelijke en/of bovenwettelijke vakantiedagen heeft, heeft de werknemer recht op uitbetaling tot een bedrag gelijk aan het loon over de betreffende dagen.

Vakantiedagen vervallen/verjaren

Voor wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn van 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in 2022 zijn opgebouwd, vervallen dus met ingang van 1 juli 2023. De vervaltermijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat waren om vakantie op te nemen. Denk aan zieke werknemers die niet kunnen re-integreren. De vervaltermijn van 6 maanden is te verlengen bij cao of een schriftelijke overeenkomst. De vakantiedagen kan de werknemer dan over een langere termijn opnemen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

 

Vragen hierover of op zoek naar ander belastingadvies of hypotheekbemiddeling? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finanseurs.Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?