hier zitten we!
 

Jij wil concurreren? Ik zal je eens leren!

of ligt dat toch anders…

 

De meeste mensen hebben weleens van een non-concurrentiebeding gehoord of hebben hier zelf mee te maken gehad. In dit artikel leggen wij kort uit waar een concurrentiebeding nu eigenlijk betrekking op heeft, wanneer het beding kan worden gebruikt en op welke wijze dit gebruikt kan worden. Wij zullen ons hierbij enkel richten op de relatie tussen werkgever en werknemer. We zullen niet verder ingaan op een concurrentiebeding in overige contracts-verhoudingen.

 

Het concurrentiebeding
Het concurrentiebeding heeft betrekking op de afspraak waarmee een werkgever wil voorkomen dat een werknemer na het einde van het dienstverband de opgedane kennis en ervaring gebruikt voor een andere (concurrerende) werkgever of voor zijn of haar eigen bedrijf. Een dergelijke afspraak beperkt de werknemer dus in de vrijheid elders in dienst te treden of voor zichzelf te beginnen. Deze beperking kan gaan over het soort werk, een bepaalde werkgever (directe concurrenten/concurrerende werkzaamheden), een bepaalde afstand (geografische begrenzing) en/of een bepaalde periode.

 

Vereisten
Omdat het beding een nogal fikse beperking voor de werknemer kan opleveren dient de bepaling aan twee vereisten te voldoen.

 1. Er dient sprake te zijn van een meerderjarige werknemer. Het beding kan slechts geldig overeengekomen worden met werknemers die op het moment van ondertekening meerderjarige (18 jaar of ouder) zijn.
 2. Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend zijn door de werknemer. De werknemer dient voorafgaand aan de ondertekening te kunnen begrijpen waar het beding betrekking op heeft en welke consequenties dit voor hem of haar zal hebben.

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde -en onbepaalde tijd
In beginsel kan een concurrentiebeding enkel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In bijzondere gevallen kan de werkgever belang hebben om het beding ook in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen. Dit is slechts mogelijk als er sprake is van (bijzondere) zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die bestaan op het moment van aangaan van de arbeidsovereenkomst en bij een beroep op het beding. De werkgever dient schriftelijk te motiveren om welke redenen – en voor welke specifieke bedrijfs-/dienstbelangen de opname van het beding noodzakelijk is voor het bedrijf.

 

Zonder (deugdelijke) motivatie is het beding niet geldig en kan de werkgever hier geen beroep op doen. Daarnaast dienen de zwaarwegende belangen (nog) te bestaan op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept bij einde dienstverband. Als blijkt dat dit niet het geval is, zal het beding alsnog haar geldigheid verliezen. Er dient dus sprake te zijn van (bijzondere) gerechtvaardigd te beschermen belangen van de werkgever om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een geldig concurrentiebeding op te kunnen nemen.

 

Functiewijzigingen
Bijzondere oplettendheid is nog vereist in geval van een (drastische) functiewijziging. In bijzondere gevallen kan een eerder opgenomen concurrentiebeding bij wijziging in functie haar geldigheid verliezen. Dit kan indien het beding in de gewijzigde functie aanmerkelijk zwaarder op de werknemer is gaan drukken dan voorzienbaar was bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. De werknemer dient zwaarder belemmerd te worden om bij einde dienstverband een soortgelijke functie te vinden, dan het geval was in de oude functie.

 

De rechtspraak laat zien dat wanneer het gaat om logische functie wijzigingen zoals een promoties of doorstroming, er niet snel wordt aangenomen dat dit een aanmerkelijk zwaardere belemmering voor op de werknemer bevat. Het beding blijft dan haar geldigheid behouden. Er dient dus sprake te zijn van een nieuwe situatie waardoor de consequenties van het concurrentiebeding logischerwijs niet voorzienbaar waren voor de werknemer en hij of zij hier van te voren niet bedacht op kon of hoefde te zijn.

 

Slotsom

 • Een concurrentiebeding is geldig als dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van (bijzondere) zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen en deze noodzaak en belangen schriftelijk door de werkgever zijn gemotiveerd.
 • Indien er sprake is van een wijziging in functie dient men er bedacht op te zijn dat een eerder aangegaan beding haar geldigheid kan verliezen en er mogelijk een nieuw concurrentiebeding schriftelijk overeengekomen moet worden.

 

Hulp hierbij nodig, op zoek naar een hypotheekbemiddelaar of heb je belastingadvies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!Wil je klant bij ons worden?

  Beloningsbeleid deFinanseurs/ StraksBegintNu


  Het AFM geeft kaders waar ons beloningsbeleid aan moet voldoen. Dit kan in een variabele vorm en/of een vaste vorm. Binnen StraksBegintNu houden wij een vaste beloningsstructuur aan, bestaande uit:

   

  • een vast maandsalaris
  • jaarlijks vakantiegeld
  • een vaste halve dertiende maand

   

  Wij kennen dus geen resultaatafhankelijke beloningen toe.

  In drie vragen bepalen welk pakket het beste bij jou past?